×
Ik heb een vraag
 • Uw naam*Volledige naam
  0
 • E-mail*geldig e-mailadres
  1
 • Tel/GSM*
  2
 • Kies vestiging*Voor uitvoering
  Poperinge
  Comines
  Ieper
  3
 • Uw vraag*Vak voor uw vragen en opmerkingen
  4
 • Captchacopy the words
  5
 • 6

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden (versie 2015.02)
DURAN MOTORS NV is IVECO verdeler. In die hoedanigheid levert zij allerhande bestelwagens en wisselstukken , en verzorgt zij onderhoud en herstelling van voertuigen.
De huidige voorwaarden regelen de voorwaarden tussen partijen . De koper en/of klant verklaren op de voorzijde van de bestelbon en leveringsbon dat hij kennis genomen heeft van de voorwaarden , die hij uitdrukkelijk aanvaardt na er kennis van genomen te hebben.
1. Offerte en bestellingen
De offerte is vrijblijvend. De verkoop maakt het voorwerp uit van een bestelbon die de beide partijen verbindt
De verkoper , hierna ook genoemd “ Vennootschap “ of “ DURAN MOTORS NV“ behoudt zich het recht voor, in de loop van de fabricage, onderdelen van de voertuigen te wijzigen met het oog op de verbetering van deze laatsten, zonder nochtans de verplichting op zich te nemen deze wijzigingen aan de reeds geleverde voertuigen aan te brengen.
Iedere afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan slechts voortvloeien uit een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst met personen die verbintenissen in naam van de Vennootschap kunnen aangaan.
Kostenramingen en bestekken worden slechts ter inlichting verstrekt en onder voorbehoud van latere wijzigingen van de prijzen van de materialen en/of van het arbeidsloon.
2. Leveringstermijn
De leveringstermijn vangt aan op de datum van de aanvaarding van de bestelling nadat alle technische en commerciële aangelegenheden geregeld zijn, en het in de bestelbon aangeduide voorschot aan de Vennootschap is betaald.
Een aanvraag om wijzigingen aan de bestelling of aan haar uitvoering , onderbreekt de leveringstermijn. De nieuwe leveringstermijn loopt vanaf het ogenblik dat een volledig akkoord, zowel op technisch als op commercieel gebied, bereikt en schriftelijk bevestigd is. De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en zonder enige verbintenis. In geval van vertraging aanvaardt de verkoper geen enkele boete noch vordering tot betaling van schadevergoeding of gelijk welke interesten, geen vernietiging en geen ontbinding behoudens schriftelijke overeenkomst, uitdrukkelijk bevestigd tijdens de bestelling door een persoon die verbintenissen mag aangaan in naam van de Vennootschap.
Indien de vertraging in de levering drie maanden overschrijdt, heeft de klant het recht, na een ingebrekestelling en vaststelling van een nieuwe leveringstermijn, het contract op te zeggen en de teruggave van het voorschot te eisen. In elk geval kan de klant geen enkele aanspraak maken op enige schadevergoeding jegens DURAN MOTORS NV. De leveringstermijn is geschorst in geval van heirkracht, staking, lockout, exploitatiemoeilijkheden, onafhankelijk van de wil van de Vennootschap zowel in haar eigen werkplaatsen als in die van haar leveranciers.
Dit geldt tevens in geval van storing in de transportondernemingen, mobilisatie, oorlog, opeisingen, oproer en andere gelijkaardige gebeurtenissen.
Dit geldt eveneens indien identieke of soortgelijke omstandigheden de productie en leveringsmogelijkheden zowel in het binnen - als in het buitenland hinderen.
Indien de levering nog niet heeft plaatsgehad behoudt de Vennootschap zich het recht voor de koop geheel of gedeeltelijk op te zeggen of de uitvoering ervan uit te stellen tot na de beëindiging van de bijzondere omstandigheden.
3. Levering – verzending
Behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in de aanvaarding van de bestelling, vindt de aflevering van het bestelde voertuig plaats in de werkplaats van de Vennootschap. Het afhalen van het voertuig geldt als bewijs van aanvaarding.
Niet conformiteit of zichtbare gebreken moeten steeds gemeld binnen de vijf werkdagen . Alle klachten terzake welke niet geformuleerd werden binnen de vijf werkdagen , bij aangetekend schrijven zijn niet langer ontvankelijk .
De verzending van de verkochte goederen geschiedt steeds voor rekening en op risico van de koper, welke ook de gebruikte vervoerwijze mag zijn, zelfs indien het om een franco - levering gaat of wanneer het voertuig over de weg door een aangestelde van de Vennootschap wordt afgeleverd.
Indien het voertuig niet afgenomen wordt in de werkplaats van de Vennootschap binnen de 8 dagen die op de ingebrekestelling door een aangetekend schrijven volgt, heeft de Vennootschap het recht, hetzij zelf de levering uit te voeren op kosten van de koper, hetzij vrij over het voertuig te beschikken en de levering van de bestelling tot een latere datum uit te stellen.
De Vennootschap heeft eveneens het recht de verkoop éénzijdig als nietig te beschouwen mits de verplichting de koper daarvan door middel van een aangetekend schrijven op de hoogte te brengen.
In dit laatste geval zal de koper, als vergoeding voor verbreking van de verbintenis, vijfentwintig procent van de aankoopprijs, vermeerderd met de BTW, aan de Vennootschap moeten betalen. De gestorte voorschotten worden van rechtswege eigendom van de Vennootschap ten belope van deze contractuele en forfaitaire schadevergoeding.

4. Prijs
De aangeduide prijzen gelden als netto prijzen voor levering op de plaats van afname voorzien in artikel 3. Alle kosten en rechten alsmede kosten voor disconto, interesten, verzending, vervoer, enz. … vallen ten laste van de koper.
Alle onkosten die veroorzaakt worden door een wijziging van uitvoering door de koper aangevraagd na ondertekening van de bestelbon, vallen ten zijne laste.
5. Betaling
De overeengekomen prijs is draagbaar en contant betaalbaar, zonder korting, op de maatschappelijke zetel van DURAN MOTORS NV behoudens schriftelijke aanvaarde afwijking in de betalingsmodaliteiten en in het bijzonder bij financieringen.
Alle klachten moeten aangetekend , binnen de vijf werkdagen na factuurdatum, gedaan worden op straf van niet ontvankelijkheid.
Niet betaling op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest op van 1% per maand. Tevens wordt bij niet betaling op de vervaldag het nog openstaande bedrag van rechtswege en automatisch verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 500,00 EUR en een maximum van 1.750,00 EUR.
Er is eigendomsvoorbehoud tot aan de volledige betaling van de koopprijs en de bijkomende kosten . Elke niet volledig betaalde factuur zal geregistreerd worden met het oog op de volledige tegenstelbaarheid aan derden en dit alles op kosten van de koper .
DURAN MOTORS NV heeft tevens het recht ingeval van niet betaling van de koopprijs of het saldo ervan binnen de 8 dagen na een aangetekende betalingsaanmaning de verkoop, van rechtswege en zonder dat nog enige verdere ingebrekestelling vereist is, als ontbonden te aanzien lastens de koper bij wijze van uitdrukkelijk ontbindend beding , in welk geval de verkoper tevens gerechtigd is bij de koper de verkochte zaak te gaan terugnemen , waar deze zich ook moge bevinden en waarbij het voorschot betaald door de koper aan de verkoper definitief verworven blijft ten titel van forfaitaire schadevergoeding.
Bij DURAN MOTORS NV berust de uitsluitende keuze hetzij het uitdrukkelijk, ontbindend beding in te roepen, hetzij de betaling in te vorderen volgens de modaliteiten hierboven aangegeven. Het eigendomsvoorbehoud blijft hoe dan ook bestaan tot aan de volledige betaling van koopprijs en kosten , ook als gekozen wordt voor de invordering van de betaling , zodat ten allen tijde de vordering kan omgezet worden in een vordering tot ontbinding.
Zelfs wanneer de koper een financiering aanvraagt is hij onherroepelijk verbonden tegenover de Vennootschap door de handtekening der partijen , tenzij de financiering als uitdrukkelijke opschortende voorwaarde wordt vermeld.
Het eigendomsrecht wordt aan de koper overgedragen na betaling van de aankoopprijs en alle andere sommen die, voor de levering van onderdelen, herstellingen, interesten, enz. … d.w.z. kosten van elke aard nog aan de Vennootschap verschuldigd zijn. Evenwel zal de overdracht van de risico’s plaats hebben vanaf het ogenblik dat de koper in kennis is gesteld werd dat het of de voertuigen ter zijner beschikking staat zonder dat een aanmaning nodig is. Door het voertuig in ontvangst te nemen, neemt de koper de bewaring ervan en alle risico’s eraan verbonden op zich, zelfs in geval van heirkracht en andere toevallige nefaste gebeurtenissen , waardoor het geleverde goed geheel of gedeeltelijk zou verloren of teniet gaan .
6. Verzekering
De koper verbindt zich op zijn kosten de niet volledig afbetaalde voertuigen in omnium te verzekeren.
De vergoedingen in geval van ongeval zijn aan de Vennootschap verschuldigd ten belope van het nog openstaand saldo van de prijs en de toebehoren. Deze bepaling zal voor de Vennootschap moeten blijken uit een addendum aan de verzekeringspolis te ondertekenen door de verzekeringsmaatschappij en over te maken aan de Vennootschap.
De voertuigen die ons toevertrouwd worden; het afhalen en brengen van de voertuigen, zelfs als ze bestuurd worden door ons personeel; het uitvoeren van proefritten; blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven door de klant en, bij gebrek aan dekking door een verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant. Hetzelfde geldt wanneer de Vennootschap personeelsleden op één of andere wijze ten dienste stelt van de klant.
DURAN MOTORS NV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade , rechtstreekse -, gevolgschade of aanverwante schade van welke aard ook .
7. Garantie
De verkoper verleent de koper een waarborg, welke beperkt is tot deze door de constructeur gegeven en welke de koper verklaart te kennen en te aanvaarden.
Gebreken welke volgens de koper voor waarborg in aanmerking komen, dienen binnen de 5 werkdagen na vaststelling bij aangetekend schrijven na het optreden van het gebrek bij de Vennootschap gemeld worden op straffe van niet-ontvankelijkheid.

8. Overname tweedehandsvoertuig
Indien de bestelbon de overname van een tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de levering van een nieuw voertuig , van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en van het feit dat alle verbintenissen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd. Deze voorwaarden dienen cumulatief te worden vervuld . De overnamewaarde van het tweedehands voertuig, overeengekomen bij de bestelling van het nieuwe voertuig, is definitief voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig op het ogenblik van zijn levering door de koper volledig overeenstemt met de beschrijving ervan op de bestelbon of in een erbijgevoegd document.
9. Verborgen gebreken
Bij verborgen gebreken dient de koper ten allen tijde het bewijs te leveren dat deze reeds bestonden op het ogenblik van de levering .
10. Overdracht der contractuele rechten
De contractuele rechten mogen door de koper niet overgedragen worden aan derden zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Vennootschap.
Met het oog op de eigen verplichtingen van de Vennootschap en op straf van verhaal van de Vennootschap tegen de koper voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade, mogen de voertuigen onder geen enkel voorwendsel doorverkocht of uitgevoerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating bij de bestelling, door een persoon die verbintenissen mag aangaan in naam van de Vennootschap.
In geval van overtreding kan de Vennootschap schadevergoeding eisen.
11. Retentierecht/Netting
DURAN MOTORS NV heeft een retentierecht op de goederen welke het voorwerp van verkoop en/of herstelling uitmaakten en dit voor alle schulden van de desbetreffende klant , van welke aard ook , zelfs als de schuld niet rechtstreeks gerelateerd is aan het goed waarop retentierecht wordt uitgeoefend .Het retentierecht geldt met name voor alle achterstallige facturen .
Na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven aan de klant , zal bij gebreke van betaling van de achterstallige facturen binnen de 20 WERKDAGEN daaropvolgend , éénzijdig door DURAN MOTORS NV kunnen overgegaan worden tot publieke verkoop van het desbetreffend goed , bij wege van de eerst daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarder .
DURAN MOTORS NV zal ten allen tijde schuldvergelijking kunnen toepassen ten aanzien van de klant leverancier.

12. Rechtsgebied
Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van IEPER bevoegd. Geen enkele afwijkende uitvoeringsbepaling, zelfs door de Vennootschap aanvaard en nl. de aflevering op een andere plaats dan in haar werkplaatsen, of de toepassing van andere betalingsmodaliteit, dan degene voorzien in artikel 5, beïnvloedt deze bepaling van bevoegdheidstoewijzing. Het Belgische recht zal van toepassing zijn.
13. Algemeenheden
Alle aanduidingen betreffende het verbruik, de gewichten, de snelheden, de exploitatiekosten en andere, gelden slechts als benaderend en worden zonder enige verbintenis verstrekt. Dit geldt eveneens voor de tekeningen die de uitvoering en de uitrusting van de voertuigen weergeven. Iedere bijzondere overeenkomst die niet in de catalogussen voorkomt, is slechts geldig na een schriftelijke bevestiging van de Vennootschap.
De verantwoordelijkheid van de Vennootschap voor persoonlijke of andere ongevallen die door haar personeel veroorzaakt worden buiten de werkplaatsen, kan slechts ingeroepen worden in zoverre wettelijke beschikkingen de Vennootschap hiervoor verantwoordelijk stellen.